Vedtægter for Ågård Naturlaug

Ågård Naturlaug                                                              

§ 1. Foreningens navn

Foreningens navn er Ågård Naturlaug. Foreningens hjemsted Ågård i Vejle Kommune. Stiftet den 8. februar 2017.

§ 2. Foreningens formål

Foreningens formål er at drive naturpleje med særlig fokus på botaniske værdier i området og at iværksætte aktiviteter i området, som kan give naturoplevelser for medlemmer og borgere. At give medlemmerne mulighed for at have andele i de indkøbte kreaturer der indkøbes til fællesskabet. Afgræsningen af arealerne foregår på et natur- og miljømæssigt forsvarligt grundlag.

§ 3. Medlemsskab

Alle kan optages som medlemmer.

Der er to former for medlemskab: Kødaftagende og ikke-kødaftagende medlemmer. Antallet af kødaftagende medlemmer kan begrænses til 8 gange det forventede antal dyr. Ikke-kødaftagende medlemmer har fortrinsret ret til ledige kødaftagende medlemskaber.

Alle medlemmer betaler et foreningskontingent fastsat af generalforsamlingen. Dette dækker udgifter til aktiviteter.

Kødaftagende medlemmer indbetaler derudover et depositum for andel i de dyr, foreningen køber. Depositummet udgør et årligt beløb fastsat af generalforsamlingen. En andel svarer til en ottendedel ko, og depositum udgør delvis betaling for kødet. Kødaftagende medlemsskaber tegnes på generalforsamlingen og den efterfølgende måned og depositum forfalder umiddelbart efter. Endelig indbetaler kødaftagende medlemmer ved levering af kødet et beløb, som opgøres som foreningens fælles udgifter i forbindelse med omkostningerne til dyreholdet, hegning, vedligeholdelse af grej mv. samt indkøb, transport og slagtning af dyr. I opgørelsen modregnes tidligere indbetalt depositum.

Kødaftagende medlemskaber kan ikke overdrages eller sælges til andre uden bestyrelsens godkendelse. Betalt depositum returneres ikke ved udmeldelse af foreningen, medmindre dette godkendes af bestyrelsen. Evt. resterende andele af dyr kan af bestyrelsen sælges uden medlemskab.

Al daglig korrespondance i foreningen foregår pr. e-mail. Almindelig brevpost kan være påkrævet.

Efter årets generalforsamling udsender foreningen en forespørgsel pr. e-mail til det forgangne års medlemmer om fornyet tegning af medlemskab og evt. kødandel(e), hvis de ikke aktivt har meldt sig ud. Ved manglede respons rykkes en gang. Hvis der stadig ikke er respons udmeldes medlemmet af foreningen automatisk.

§ 4. Medlemsforpligtelser

Alle kødaftagende medlemmer opfordres til at indgå i en pasnings- og tilsynsordning, som fastlægges af bestyrelsen. Heri kan typisk indgå vagtplan for dagligt tilsyn med dyrene og pasning af areal, hegn etc. 

Foreningens medlemmer skal følge bestyrelsens anvisninger vedrørende tilsyn og omgang med dyrene. Medlemmerne skal endvidere følge Naturbeskyttelseslovens bestemmelser vedrørende færdsel i naturen samt særlige regler fastsat af jordejeren og har således ingen form for udvidet færdselsret på området.

Foreningen hæfter kun med sin formue og foreningsmedlemmer hæfter ikke personligt.

§ 5. Medlemsrettigheder

Medlemmer kan deltage i den årlige generalforsamling og har stemmeret. Alle kan deltage ved generalforsamlingen. Ved slagtning af dyrene fordeles kødet kvalitetsmæssigt ligeligt mellem kødaftagende medlemmerne i forhold til deres andele. Foreningen tegner ansvarsforsikring for dyreholdet og sørger for indberetning til myndighederne (CHR). Der er oprettet et CVR nr. i foreningens navn.

Foreningen er ikke medlem af nogen anden organisation eller forening.

§ 6. Regnskab

Foreningens regnskab følger kalenderåret, og forelægges på den ordinære generalforsamling. Det er generalforsamlingen der tager stilling til regnskabets over- eller underskud. Foreningen hæfter alene med foreningens formue.

§ 7. Generalforsamling

Generalforsamlingen afholdes i første kvartal.

Generalforsamlingen er foreningens højeste myndighed. Hvert medlem har én stemme og beslutninger træffes ved simpelt flertal.

Generalforsamlingen indkaldes med mindst 14 dages varsel. Indkaldelse skal indeholde dagsorden for generalforsamling. Bestyrelsen skal have indkomne forslag i hænde senest 8 dage før generalforsamlingens afholdelse. Generalforsamlingen indkaldes ved direkte henvendelse til medlemmerne og ved offentlige opslag i lokalsamfundet.

Dagsordenen på den ordinære generalforsamling:

1. Valg af dirigent og referent

2. Bestyrelsens beretning

3. Fremlæggelse og godkendelse af det reviderede regnskab

4. Foreliggende forslag fra bestyrelsen eller medlemmerne

5. Foreningens udvikling – åben debat

6. Fremlæggelse af budget samt godkendelse heraf, herunder fastsættelse af kontingent og depositum for kødaftagende medlemmer

7. Valg af bestyrelse. Bestyrelsesmedlemmer er valgt for to år.

8. Valg af revisor. Vælges for 1 år.

9. Eventuelt

10. Tegning af kødandele og medlemskaber.

Generalforsamlingen er beslutningsdygtig uanset fremmøde.

Afstemning sker ved håndsoprækning eller på stemmesedler, hvis det ønskes.

§ 8. Ekstraordinær generalforsamling

Ekstraordinær generalforsamling kan indkaldes af bestyrelsen eller af mindst halvdelen af medlemmerne. Skal indkaldes efter samme regler som ordinær generalforsamling.

§ 9. Bestyrelsen

Bestyrelsen består af 5-7 medlemmer. Bestyrelsen konstituerer sig selv med en formand. Ved eventuel stemmelighed i bestyrelsen er formandens stemme afgørende. Bestyrelsen fastlægger pasningsskema og øvrige aktiviteter, som medlemmerne kan deltage i. Bestyrelsen er ansvarlig for, at pasning og slagtning sker ud fra gældende lovgivning.

§ 10. Vedtægtsændringer

Vedtægtsændringer kræver 2/3 flertal blandt de fremmødte på generalforsamlingen eller simpelt flertal på to på hinanden følgende generalforsamlinger.

§ 11. Foreningens ophør

Stk. 1. Foreningen kan ophæves på en ekstraordinær generalforsamling ved simpelt flertal.

Stk. 2. Eventuel formue (efter at foreningen er gældfri og deposita er returneret) overgår til lokalrådet.

Godkendt på generalforsamling 4. marts 2024